Unieke waterhuishouding

Het Janninkkwartier wordt een stadshof met veel aandacht voor groen en water. Nog meer dan in andere nieuwbouwprojecten is duurzaam omgaan met regenwater het uitgangspunt. Wat betekent dit? En hoe wordt dit vormgegeven?

In traditionele wijken wordt het regenwater zo snel mogelijk via putjes naar het riool afgevoerd. In het riool wordt het schone regenwater vermengd met vuilwater. Bij hevige regenval is het aandeel regenwater veel groter dan het vuilwater, zodat de riolering en zuivering dit niet aankunnen. Het gevolg is dat er (vervuild) water op straat komt te staan. Daarom is de gemeente al jaren bezig met het scheiden van regenwater en vuilwater. Nòg beter is het om regenwater dat valt zoveel mogelijk vast te houden voor drogere perioden. Dat kan het beste door veel groen toe te passen of wadi’s aan te leggen. En dat is precies wat we doen bij het Janninkkwartier! Door minder verhard oppervlak te maken stroomt er minder regenwater af. Hierdoor vermindert ook de opwarming van de wijk tijdens warme dagen (de zogenaamde hittestress). Daarnaast zal door een goede keuze van beplanting en bomen de biodiversiteit voor plant en dier worden vergroot.  Zo onstaat een aangenaam woon- en verblijfsklimaat!

Vegetatiedaken
In het Janninkkwartier krijgen alle huizen een vegetatiedak. Een dergelijk dak moet minimaal 20 mm regenwater per vierkante meter dak kunnen bufferen, dit is vergelijkbaar met twee volle emmers. Over een heel dak van zo’n 60 m2 is dit dus circa 120 emmers water oftewel zo’n 8 badkuipen vol! Zo’n bui komt gemiddeld eens per twee jaar voor. Het dak voert het water langzaam af zodat na ongeveer 24 uur vrijwel al het water, dat niet door de vegetatie gebruikt kon worden, is verdwenen. Een deel van dit water is eventueel op te vangen in een regenton of een andere waterberging in de tuin.

Tuinen en binnenterreinen
De verharding in de tuinen wordt uitgevoerd in een doorlatend materiaal zodat het water de grond in kan. Als het hard regent stroomt het teveel aan water alsnog af naar het openbaar gebied. De gemeenschappelijke binnentuinen krijgen, net als de daken, een berging van 20 mm regenwater. Dus voor elke vierkante meter verharding in het binnenterrein moet 20 liter berging worden gemaakt. Bij voorkeur gebeurt dit in het zicht, dus door het maaiveld te verlagen en een wadi aan te leggen. Waar dat niet kan, of de berging ontoereikend is, kan ook ondergronds een berging worden aangebracht.

Openbare ruimte
De openbare ruimte moet het water verwerken dat op de daar aanwezige verharding valt en wat er overloopt vanaf de daken, uit de tuinen en binnenterreinen. Het regenwater wordt bovengronds, en dus zichtbaar, afgevoerd. Het profiel van de straten is daarop aangepast door het midden lager te leggen dan de zijkanten. Er kan dus bij neerslag een stroompje water door de straat lopen. Bij hevige neerslag wordt de stroom breder, maar niet zo breed dat er schade kan ontstaan in de woningen. Ook in de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk water vastgehouden. Daarom worden er diverse verlaagde groenstroken en wadi’s aangelegd om dit water te kunnen bergen. Bovendien wordt er alleen verharding aangelegd waar nodig en niet breder dan nodig. Dit beperkt de hoeveelheid afstromend water en de hittestress.Het heeft ook een gunstige invloed op het beperken van het autoverkeer.

Langs de Cromhoffsbleekweg komt een ruim 10 m brede wadi, waarin groene beplanting en bomen worden aangebracht. Ook hier kan een flinke hoeveelheid water worden geborgen. Het water dat niet meer in de wijk geborgen kan worden bij hevige regenval, wordt via een overloop in deze wadi afgevoerd naar de vijver in het Cromhoffpark.

Toekomstproof
Het Janninkkwartier is doorgerekend met een 3D model om de waterstromen en waterstanden tijdens een hevige bui in beeld te brengen. Hiervoor is uitgegaan van een bui van 50 mm in 1 uur tijd. Zo’n bui komt ongeveer eenmaal per honderd jaar voor. Bij die bui mag er geen water in de woningen van het Janninkkwartier komen. Met dat uitgangspunt wordt het hele Janninkkwartier ontworpen: er is dus alles aangedaan om de waterhoushouding toekomstproof te maken!