Nieuwe normering 2021: van EPC naar BENG

Per 1 januari 2021 is de normering voor energie aangepast voor nieuw te bouwen woningen. Zo ook in het Janninkkwartier.

Tot 2021 gold de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) norm; woningen in het Janninkkwartier moesten voldoen aan een EPC norm van 0,0. De BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) norm die voor het Janninkkwartier vanaf 1 januari 2021 voor grondgebonden woningen wordt is een aanscherping van de BENG II eis: 20 KWh/m2 per jaar. Deze nieuwe norm is vergelijkbaar met de EPC 0,0 die tot 2021 gehanteerd werd voor nieuwbouwwoningen in het Janninkkwartier. Concreet betekent dit dat omgevingsvergunningen die ingediend worden na 1 januari 2021 moeten voldoen aan de nieuwe BENG II eis.

Korte uitleg over BENG
Beng is gebaseerd op de driestappen strategie om een energiezuinig ontwerp te maken, Trias Energetica: besparen, zelf opwekken en zo laag mogelijk gebruik fossiele brandstoffen. Energieopwekking en -verbruik wordt een integraal onderdeel van het ontwerp van een gebouw. In plaats van 1 EPC-norm worden bij BENG 3 aparte eisen gesteld:

Beng 1: de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
Voor het bepalen van de energiebehoefte wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Deze kijkt naar een optimale kwaliteit van de gebouwschil waarbij zowel de verhouding glas ten opzichte van dichte gevel, de mate van isolatie, de mate van kierdichting als de aanwezigheid van koudebruggen een rol speelt. Niet alleen isolatie, maar juist het samenspel van bovenstaande factoren, de vorm (geometrie) en de ligging van een gebouw zijn van belang om de energiebehoefte van een gebouw zo veel mogelijk te beperken. BENG 1 gaat over al deze factoren. Hierbij wordt gerekend met een vastgesteld ‘neutraal’ ventilatiesysteem. De energiebehoefte invullen kan met hernieuwbare of fossiele energie.

Beng 2: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatoren. Voor zowel woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat, als er PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn, de opgewekte energie van het primair energiegebruik wordt afgetrokken.

Beng 3: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
Hernieuwbare energie is afkomstige uit zon, biomassa, buitenlucht en bodem. Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik.

De 3 eisen zijn niet uitwisselbaar, een iets betere prestatie bij BENG 1 leidt niet tot de mogelijkheid voor een mindere prestatie bij Beng 2 of 3. Dit was bij de EPC wel het geval.  Daarbij was het mogelijk om bijvoorbeeld een grote glaswand in een gebouw te zetten en het energieverlies daarvan te compenseren met extra zonnepanelen.

Voor alle 3 Beng-categorieën is een set aan criteria / ijkpunten geformuleerd, met bijbehorende waarden. Deze staan in het Bouwbesluit.